Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI POKOI W PENSJONACIE MAŚLANICA I POBYTU GOŚCI

WSTĘP
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług wynajmu pokoi oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
2. Regulamin został  umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
3. Wpłaty krajowe i zagraniczne: numer rachunku bankowego w Polskich Złotych (PLN) przesłany drogą SMS z nr tel. +48 536 551 116 po wcześniejszym uzgodnieniu.

I. Postanowienia ogólne
1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
b. umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
d. Usługodawca – Piotr Nawara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Polska Agencja Reklamowa Piotr Nawara, ul. Heleny 24 m. 76, 30-838 Kraków woj. Małopolskie; NIP: 634-241-51-21, prowadzący Pensjonat MAŚLANICA, ul. Kobylarzówka 64, 34-406 Groń, Polska, woj. Małopolskie (dodatkowy adres prowadzenia działalności),
e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
f. Gość – osoba korzystająca z usług pensjonatowych lub dodatkowych oferowanych przez Pensjonat MAŚLANICA.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
g. Rezerwacja odbywa się tylko drogą telefoniczną lub przez portale świadczące usługi rezerwacyjne np. nocowanie.pl,
2. Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Sposób dokonania rezerwacji
1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca,  niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
4.  Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a. telefoniczne złożenie rezerwacji lub drogą mailową na adres: rezerwacja@maslanica.pl,
e. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Pensjonatu tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy” .

III. Proces rezerwacji
1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
3. Ceny przedstawione w systemie podane są za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi gastronomiczne lub SPA) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-d powyżej, Pensjonat prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencyjny, adres e-mail Dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku (bezzwrotnej przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.

IV.  Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe
Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych Pensjonatu MAŚLANICA dostępny jest na stronie internetowej http://maslanica.pl, zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Pensjonatu MAŚLANICA. Ceny dostępne na stronie internetowej MAŚLANICA podane są za pokój za jedną dobę hotelową ze śniadaniem (silnik rezerwacyjny)  lub za tzw. pakiet pobytowy (ceny i pakiety), zawierający cenę ze śniadaniem, obiadokolacją. Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w Dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy – usługa nieaktywna.
Cennik usług gastronomicznych i napojów znajduje się w Pensjonacie MAŚLANICA.

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
b. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Usługobiorcy.
c. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym.
d. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
e. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Pensjonatu :
Wpłaty krajowe i zagraniczne: numer rachunku bankowego w Polskich Złotych (PLN) przesłany drogą SMS z nr tel. +48 536 551 116 po wcześniejszym uzgodnieniu.
f. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
g. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Pensjonatu (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Pensjonat zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego zadatku (lub bezzwrotnej przedpłaty) poprzez obciążenie karty kredytowej w chwili meldunku Gościa (w obecności Gościa) , jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej. W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.
h. Okres rozliczeniowy w Pensjonacie MAŚLANICA wynosi siedem dni, co oznacza, że każdy Usługobiorca rezerwujący pobyt dłuższy niż 7 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach,  zastrzega sobie prawo żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia kredytowego na karcie kredytowej Usługobiorcy względnie uregulowanie należności za pobyt w Hotelu we wcześniejszym terminie.
i. Korzystanie przez Usługobiorcę z dodatkowych świadczeń hotelowych na zasadach tzw. „kredyt Pensjonatowy” umożliwiającego dokonywanie zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące pobytowi gościa, może nastąpić wyłącznie po przekazaniu Recepcji Pensjonatu numeru karty kredytowej gościa z datą jej ważności z jednoczesną zgodą gościa na jej obciążenie lub jej preautoryzację. „Kredyt Pensjonatowy” może również zostać otwarty w przypadku złożenia w recepcji Pensjonatu depozytu gotówkowego – do wysokości złożonego depozytu. Naliczanie wartości zamawianych usług hotelowych następuje zgodnie
z obowiązującym w dacie dokonania zamówienia Cennikiem Pensjonatowym i/lub Ofert Specjalnych.

VI. Potwierdzenie rezerwacji
a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od Recepcji Hotelu, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d   poniżej.
b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Pensjonacie, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.
c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
d. Brak wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.

VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.
Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy – istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na zasadach określonych poniżej.
Warunki anulowania rezerwacji:
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
1.    25 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na 60 dni i więcej przed planowanym przyjazdem
2.    50% wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy 59-tym, a 30-tym dniem przed planowanym przyjazdem
3.    75 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy  29-tym a 15-tym dniem przed planowanym przyjazdem
4.    100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 15 dni przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji.

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.
Wniosek o anulowanie rezerwacji być zgłoszony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami,  Pensjonat MAŚLANICA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.
1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług Pensjonatowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

IX. Ochrona danych osobowych
1. Za pośrednictwem strony internetowej http://maslanica.pl zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.
5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line w Pensjonacie MAŚLANICA, ul. Kobylarzówka 64, 34-406 Groń. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.
6. Administratorem danych osobowych jest: Piotr Nawara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Polska Agencja Reklamowa Piotr Nawara, ul. Piłsudskiego 34/1, 31-111 Kraków, powiat KRAKÓW, woj. MAŁOPOLSKIE, NIP: 634-241-51-21, prowadzący Pensjonat Maślanica, ul. Kobylarzówka 64, 34-406 Groń, woj. Małopolskie.
Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

X. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
3. Reklamacja powinna:
a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres rezerwacja@maslanica.pl
b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.

XII. Dodatkowe informacje
1.    Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00
2.    Doba hotelowa kończy się o godzinie 12.00
3.    Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.
4.    W przypadku wyrażenia chęci rezerwacji terminu danego rodzaju usługi świadczonej przez Pensjonat Usługobiorca zamieści stosowną informację w formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie internetowej Pensjonatu MAŚLANICA. Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą niezwłocznie, przesyłając potwierdzenie rezerwacji terminu realizacji dodatkowych świadczeń i przekaże niezbędne informacje na ich temat.
5.    Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Pensjonat świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,  rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.

Polityka prywatności

XIII. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Polska Agencja Reklamowa Piotr Nawara z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 24/76 (dalej „My”, „Maślanica”) strony internetowej dostępnej pod adresem www.maslanica.pl (dalej „maslanica.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@maslanica.pl,
adres pocztowy: Polska Agencja Reklamowa Piotr Nawara, ul. Heleny 24/76, 30-838 Kraków.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapytania rezerwacyjnego, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez maslanica.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
•    realizacji umów;
•    obsługi reklamacji;
•    obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
•    kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Polskiej Agencji Reklamowe Piotr Nawara, którym jest:
•    kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
zgodą – przez e-mail oraz telefon;
•    zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci;
•    prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
•    organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
•    windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
•    prowadzenie analiz statystycznych;
•    przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

•    zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
•    organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

•    adres e-mail, telefon, lub
•    adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku usług dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Maślanicy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami  podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,  niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

•    w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
•    w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
•    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
•    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
•    przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
•    Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Polską Agencją Reklamową Piotr Nawara oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę Maślanicy, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
•    dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
•    wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
•    zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
•    statystycznych i archiwizacyjnych,
•    maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym maslanica.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez maslanica.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Data opublikowania regulaminu  10 06 2020 r.